Algemene Voorwaarden voor Levering van diensten en producten

 

Artikel 1. Algemeen

 • 1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen HostRW – ICT – WebDesign – Hosting (Kamer van Koophandel, Eindhoven: 17216857), hierna te noemen: HostRW, en een Wederpartij waarop HostRW deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onderdeel van deze Voorwaarden zijn ook de Privacy Policy en voor webhosting tevens de Acceptable Use Policy (AUP) welke op onze website gepubliceerd zijn.
 • 1.2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met HostRW, voor de uitvoering waarvan door HostRW derden dienen te worden betrokken.
 • 1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • 1.5. Indien HostRW niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, of hierop zelf uitzonderingen maakt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HostRW in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 • 1.6. HostRW geeft de Wederpartij bij het tot stand komen van de Overeenkomst toegang tot het HostRW Klanten Paneel, hiervoor moet de Wederpartij een account aanmaken.
  De Wederpartij staat er jegens HostRW voor in dat hij/zij bevoegd is om het account aan te maken en dat de informatie verstrekt door Wederpartij, compleet, waarheidsgetrouw en juist is.
  Indien de Wederpartij bij het aanmaken van een account jonger is dan achttien (18) jaar, dient de wederpartij toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het account.
  Door het account aan te maken en/of de dienst/product te gebruiken, garandeert de Wederpartij achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd. In het Klanten Paneel staan alle facturen, correspondentie en producten/diensten vermeld die voor de Wederpartij van toepassing zijn.
  Alle communicatie inclusief facturatie (e-facturatie) verloopt in de regel via e-mail tenzij anders overeengekomen.
  De Wederpartij is gehouden alle contact gegevens in het HostRW klanten paneel up-to-date te houden, veilige wachtwoorden in te stellen (ook voor alle andere wachtwoorden, zoals voor webhosting) en alle login gegevens veilig te bewaren en geheim te houden; de Wederpartij is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de dienst wordt gemaakt (dit geldt uitdrukkelijk voor alle verstrekte login gegevens!).
  HostRW mag ervan uitgaan dat de Wederpartij ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de wederpartij. Zodra de Wederpartij weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet de Wederpartij HostRW daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.
 • 1.7. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door de Wederpartij wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Wederpartij, komt dit voor risico van de Wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest, mede omdat alle correspondentie en facturen ook terug te vinden zijn in het HostRW klanten paneel.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 • 2.1. Alle offertes en aanbiedingen van HostRW zijn vrijblijvend, en vervallen nadat de eventuele in de offerte vermelde termijn voor aanvaarding is verstreken. Een offerte of aanbieding vervalt ook indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • 2.2. HostRW kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief eventuele BTW en andere heffingen van overheidswege maar exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • 2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HostRW daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HostRW anders aangeeft.
 • 2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HostRW niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • 2.6. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zullen de kosten worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd en het geldende uurtarief van HostRW. Slechts indien schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen, zal dat van toepassing zijn.
 • 2.7. De Overeenkomst gaat in op de datum waarop HostRW de door de Wederpartij geaccepteerde offerte en/of bestelling heeft aanvaard. Alle eventuele mondelinge bestellingen en afspraken worden schriftelijk (per e-mail) bevestigd, de schriftelijke bevestiging is hierbij bindend.

 

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging Overeenkomst

 • 3.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij HostRW derhalve schriftelijk (ook e-mail en fax) in gebreke te stellen.
  HostRW dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • 3.2. HostRW heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3.3. HostRW is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • 3.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan HostRW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk (niet mondeling) heeft goedgekeurd.
 • 3.5. Indien HostRW gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan HostRW ter beschikking heeft gesteld.
 • 3.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
  Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HostRW zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
  De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • 3.7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HostRW een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • 3.8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HostRW gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van HostRW daardoor direct of indirect ontstaan.
 • 3.9. HostRW heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door de Wederpartij en/of klanten van de Wederpartij met behulp van de dienst worden verspreid. HostRW is voor deze informatie niet aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart HostRW voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met behulp van de dienst door de Wederpartij zelf of diens klanten wordt verspreid.
 • 3.10. HostRW zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”.
  HostRW garandeert dan ook niet dat haar diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen tussen partijen (bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (SLA)).
  HostRW is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
 • 3.11. HostRW behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. De Wederpartij zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte worden gebracht. Overschrijding van de overeengekomen limiet voor bandbreedte en/of opslagruimte zal extra in rekening worden gebracht.
 • 3.12. De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van HostRW leveren volledig bewijs op van de stellingen van HostRW, behoudens tegenbewijs van de Wederpartij.
 • 3.13. Domeinnamen worden pas door HostRW geregistreerd na ontvangst van de betaling van de Wederpartij. HostRW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het inmiddels niet meer beschikbaar zijn van de domeinnaam.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • 4.1. HostRW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  a. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of als de Wederpartij in strijd handelt met de AUP;
  b. na het sluiten van de Overeenkomst HostRW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  d. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van HostRW kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is HostRW gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HostRW kan worden gevergd.
 • 4.2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is HostRW gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • 4.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HostRW op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien HostRW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 • 4.4. Indien HostRW tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadeloosstelling is verplicht.
 • 4.5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HostRW, zal HostRW in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HostRW extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door HostRW genoemde termijn te voldoen, tenzij HostRW anders aangeeft.
 • 4.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HostRW vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HostRW op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • 4.7.De Wederpartij accepteert en komt met HostRW overeen dat HostRW direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een Overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW) niet van toepassing. Indien HostRW onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft de Wederpartij, voorzover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij HostRW binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen. Bij per post verzonden producten geldt een uitzondering in dat de termijn van herroepingsrecht ingaat op de dag waarop de consument de producten ontvangt en de kosten van retourzending voor rekening komen van de Wederpartij. Het herroepingsrecht geldt o.a. niet voor maatwerk (zoals webdesign etc.), software licenties, domein namen, speciaal voor de Wederpartij bestelde producten of voor software die geopend is etc.
 • 4.8. Een Overeenkomst voor een bepaalde periode met periodieke betalingen (abonnement) wordt na afloop van de periode stilzwijgend verlengd met een zelfde periode (tenzij anders vermeld), tenzij de Wederpartij tenminste één (1) maand voor afloop van deze periode via het HostRW Klanten Paneel of schriftelijk (support ticket, e-mail, fax of per post) de Overeenkomst heeft opgezegd.
  De opzegging is alleen geldig als deze op tijd door HostRW is ontvangen en door HostRW schriftelijk (via e-mail) is bevestigd. Bij webhosting is er vaak sprake van 2 Overeenkomsten; de hosting en de domein registratie, deze moeten beide apart worden opgezegd.
  Door HostRW in opdracht van de Wederpartij gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. In bepaalde gevallen mag een Overeenkomst worden gewijzigd in een ander pakket door upgrade of downgrade; een eventueel tegoed wordt hierbij nimmer uitbetaald maar als tegoed in het account van de Wederpartij gezet.

 

Artikel 5. Overmacht

 • 5.1. HostRW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 5.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HostRW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HostRW niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HostRW of van derden daaronder begrepen. HostRW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat HostRW zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 5.3. HostRW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 5.4. Voorzoveel HostRW ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HostRW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 • 6.1. HostRW kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen/diensten a contant bij aflevering of door vooruitbetaling wordt voldaan. Producten of diensten via de HostRW webshop dienen in de regel bij vooruitbetaling betaald te worden.
 • 6.2. Indien overeengekomen is dat betaling later gedaan kan worden, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HostRW aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HostRW aangegeven. HostRW is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
 • 6.3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 6.4. HostRW heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • 6.5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HostRW verschuldigde.
 • 6.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 6.7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd vanaf het moment dat deze ontstaan.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1. Alle door HostRW in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van HostRW totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met HostRW gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen- en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van HostRW.
 • 7.2. Door HostRW geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • 7.3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van HostRW veilig te stellen.
 • 7.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om HostRW daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • 7.5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan HostRW ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is HostRW gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens HostRW bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
 • 7.6. Voor het geval HostRW zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan HostRW en door HostRW aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HostRW zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

 • 8.1. De door HostRW te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 • 8.2. HostRW verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. HostRW verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens HostRW zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.
 • 8.3. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft HostRW geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
 • 8.4. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.
 • 8.5. Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van HostRW, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van HostRW. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.
 • 8.6. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.
 • 8.7. HostRW is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
 • 8.8. HostRW gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door HostRW alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. HostRW is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
 • 8.9. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan HostRW ter beschikking gestelde materialen.
 • 8.10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door HostRW verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
 • 8.11. Gezien de aard en werking van computers kan HostRW geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.
 • 8.12. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
  Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan HostRW te worden gemeld.
  De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HostRW in staat is adequaat te reageren.
  De Wederpartij dient HostRW in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • 8.13. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 • 8.14.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • 8.15. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal HostRW de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van HostRW, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.
  In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan HostRW te retourneren en de eigendom daarover aan HostRW te verschaffen, tenzij HostRW anders aangeeft.
 • 8.16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van HostRW daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • 9.1. Indien HostRW aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 9.2. HostRW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HostRW is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • 9.3. Indien HostRW aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HostRW beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij duurovereenkomsten zoals abonnementen geldt als maximum het bedrag gelijk aan het tarief per jaar.
 • 9.4. De aansprakelijkheid van HostRW is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • 9.5. HostRW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  a. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HostRW aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HostRW toegerekend kunnen worden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 • 9.6. HostRW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 • 9.7. HostRW is niet aansprakelijk voor het verlies van een domeinnaam van de Wederpartij indien de Wederpartij niet, of te laat betaald heeft.
  Eventuele extra “redemption fees” komen voor rekening van de Wederpartij.
 • 9.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HostRW of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10. Verjaringstermijn

 • 10.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens HostRW en de door HostRW bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 • 10.2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij HostRW van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11. Risico-overgang

 • 11.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12. Vrijwaring

 • 12.1. De Wederpartij vrijwaart HostRW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HostRW toerekenbaar is.
 • 12.2. Indien HostRW uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden HostRW zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HostRW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
  Alle kosten en schade aan de zijde van HostRW en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 • 13.1. HostRW behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  HostRW heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 13.2. Webdesign, templates, webformulieren en software gemaakt of geleverd door HostRW blijven eigendom van HostRW en mogen éénmalig worden gebruikt voor het doel (en de website) waar ze voor zijn ontworpen en mogen niet door de Wederpartij worden veranderd of verkocht of op een andere website worden hergebruikt, tenzij schriftelijk met HostRW overeengekomen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 • 14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HostRW partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • 14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Bij geschillen is de rechter van het arrondissement Eindhoven bevoegd.

 

Artikel 15. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

 • 15.1. Deze Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van HostRW en zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel in Eindhoven.
 • 15.2. HostRW is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van HostRW of op een andere wijze aan Wederpartij bekend worden gemaakt. Indien Wederpartij de wijziging niet wenst te accepteren is Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per datum waarop de wijziging in zal gaan. Dit ontslaat de Wederpartij echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde producten/diensten.
 • 15.3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie: 1 juni 2010

——–

ENGLISH

 

General Conditions for the Supply of Products and Services by HostRW
Article 1. General

 1. These Conditions are applicable to every offer, tender and Agreement between HostRW – ICT – Web Design – Hosting (Chamber of Commerce, Eindhoven: 17216857), hereinafter to be called: HostRW, and an Other Party to whom HostRW has declared these Conditions to be applicable, to the extent that no deviation from these Conditions has been expressly agreed in writing by the parties. The Privacy Policy is also part of these Conditions and for web hosting also the Acceptable Use Policy (AUP) both of which are published on our website.
 2. These Conditions also apply to Agreements with HostRW where third parties are involved in their execution by HostRW.
 3. The applicability of any purchase conditions or other conditions of the Other Party is expressly rejected.
 4. If at any time one or more provisions in these General Conditions are entirely or partially invalid or should be nullified, the remainder of what is established in these General Conditions remains completely applicable.
 5. If HostRW does not always require strict observance of these Conditions, or makes exceptions to them itself, this does not mean that the provisions thereof are not applicable, or that HostRW to any extent whatever would lose the right to require the exact observance of the provisions of these Conditions in other cases.
 6. When the Agreement goes into effect, HostRW gives the Other Party access to the HostRW Customer Control Panel, the Other Party must create an account for this. The Other Party guarantees to HostRW that he/she is qualified to create the account and that the information provided by the Other Party, is complete, truthful and correct. If the Other Party on creating an account is younger than eighteen (18) years of age, the other party must have permission from parents or the legal guardian for the creation of the account. By creating the account and/or using the service/product, the Other Party guarantees that he is eighteen (18) years of age or older, or that he has permission from parents or the legal guardian. In the Customer Control Panel, all invoices, correspondence and products/services are found that are applicable for the Other Party. All communication including invoicing (e-invoicing) occurs as a rule via e-mail unless something else is agreed. The Other Party is obligated to keep all contact data in the HostRW Customer Control Panel up-to-date, to set safe passwords (which also applies for all other passwords, such as for web hosting) and to keep all login information safe and secret; the Other Party is liable for all the usage that is made of the service via the username and the password (this is expressly valid for all login information provided!). HostRW may assume that the Other Party actually is the one who logs in with the username and the password of the Other Party. As soon as the Other Party knows or has reason to suspect that a username and/or password has fallen into the hands of unauthorised persons, the Other Party must inform HostRW of this, without prejudice to his own obligation to immediately take effective measures himself, such as, for example, changing the password.
 7. Electronic communication is considered to have been received at the time of transmission unless proven otherwise by the Other Party. If the communication is not received as a consequence of delivery and/or access problems with regard to the e-mailbox of the Other Party, this is at the risk of the Other Party, also if the e-mailbox resides with a third party, partially because all correspondence and invoices can also be found via the HostRW Customer Control Panel.

 

Article 2. Tenders and offers

 1. All tenders and offers of HostRW are without obligation, and expire after passage of any period for acceptance stated in the tender. A tender or offer also expires if the product to which the tender or the offer relates, is in the meantime no longer available.
 2. HostRW cannot be held to its tenders or offers if the Other Party can reasonably understand that the tenders or offers, or a portion thereof, contain an obvious mistake or typographical error.
 3. The prices stated in a tender or offer are in euros including any VAT and other levies by the government but excluding any expenses to be incurred in the framework of the Agreement, which includes travel and hotel costs, shipping and administration costs, unless indicated otherwise.
 4. If the acceptance (whether or not in minor points) deviates from what is included in the tender or offer, HostRW is not bound by it. The Agreement therefore does not go into effect in compliance with a modified acceptance unless HostRW indicates otherwise.
 5. A composite price quotation does not obligate HostRW to perform a portion of the assignment for an equivalent portion of the stated price. Offers or tenders do not automatically apply for future orders.
 6. If no fixed price is agreed, the costs are determined on the basis of the actual time spent and the applicable hourly rate of HostRW. Only if a different hourly rate is agreed in writing, will it be applicable.
 7. The Agreement commences on the date on which HostRW has accepted the tender and/or order after acceptance by the Other Party. Any oral orders and agreements must be confirmed in writing (per e-mail) with the written confirmation being binding.

 

Article 3. Delivery periods, execution and modification of the agreement

 1. If for the completion of certain work activities or for the delivery of certain items a period has been agreed or stated, this is never a fixed deadline. When a period is exceeded the Other Party must therefore give HostRW notification of default in writing (also by e-mail or fax). HostRW must be offered a reasonable period to still carry out the Agreement.
 2. HostRW has the right to have certain work activities carried out by third parties.
 3. HostRW is authorised to carry out the Agreement in various phases and to invoice each executed portion separately.
 4. If the Agreement is carried out in phases, HostRW may suspend the execution of those parts that belong to a subsequent phase until the Other Party has approved the results of the former phase in writing (not orally).
 5. If HostRW needs data from the Other Party for the execution of the Agreement, the execution period does not commence until after the Other Party has correctly and completely made them available to HostRW.
 6. If during the execution of the Agreement it turns out that for a proper execution thereof it is necessary to modify or supplement it, the parties will then in good time and in mutual consultation engage in an adaptation of the Agreement. As a result of this the originally agreed amount can be increased or decreased. To the extent possible, HostRW will make a price estimate for this beforehand. By a modification of the Agreement, the originally stated period of execution can be modified. The Other Party accepts the possibility of a modification of the Agreement which includes a modification in price and period of execution.
 7. Without thereby being in default, HostRW can refuse a request for modification of the Agreement if this could have consequences regarding quality and/or quantity, for example with regard to the work activities to be carried out or the deliveries to be made in that framework.
 8. If the Other Party is in default in the proper observance of his obligations to HostRW, then the Other Party is liable for all damages (which includes costs) thereby incurred by HostRW either directly or indirectly.
 9. HostRW has no knowledge of information and/or data that are distributed by the Other Party and/or customers of the Other Party by means of the service. HostRW is not liable for this information. The Other Party indemnifies HostRW for any damages that result from the data and/or information that is distributed by the Other Party himself or his customers by means of the service.
 10. HostRW will carry out the services it is to perform according to its best insight and ability, and in compliance with the requirements of good workmanship. This obligation has the nature of an “obligation to perform to the best of one’s ability.” HostRW does not guarantee that its services and systems will function without interruption, that they are reliable and always available, unless something else has been agreed between the parties (for example in a Service Level Agreement [SLA]). HostRW is never liable for damages that result from failure or changes in the telecommunication and/or data-transport systems of third parties.
 11. HostRW reserves the right to adapt the limitation on the use of data traffic and storage capacity at any time it wishes. The Other Party will be informed about this as soon as possible but in any case within one (1) month. Exceeding the agreed limit for bandwidth and/or storage space will be charged extra.
 12. The log files and the additional administration of HostRW, whether electronic or not, supply complete proof of the positions of HostRW, unless the Other Party can prove otherwise.
 13. Domain names are only registered by HostRW after receipt of payment by the Other Party. HostRW accepts no liability if, in the meantime, the domain name is no longer available.

 

Article 4. Suspension, dissolution and premature cancellation of the agreement

 1. HostRW is authorised to suspend the observance of the obligations or to dissolve the Agreement at once and with immediate commencement, if:- the Other Party does not meet his obligations under the Agreement completely and on time, or if the Other Party acts contrary to the AUP;- after concluding the Agreement, HostRW has learned about circumstances that provide good grounds for fearing that the Other Party will not meet his obligations;- the Other Party on concluding the Agreement is asked to provide surety for meeting his obligations under the Agreement and this surety is not given or is insufficient;- if because of delay on the part of the Other Party it can no longer be expected that HostRW would observe the Agreement on the originally agreed conditions, HostRW is authorised to dissolve the Agreement.- if circumstances arise that are of such a nature that observance of the Agreement is impossible or the unmodified maintenance of the Agreement cannot be reasonably expected of HostRW.
 2. If the dissolution is attributable to the Other Party, HostRW is entitled to remuneration for damages, which includes the resultant costs incurred both directly and indirectly.
 3. If the Agreement is dissolved, the claims of HostRW on the Other Party are immediately due. If HostRW suspends the requirement to meet obligations, it retains its claims by law and this Agreement.
 4. If HostRW proceeds to suspension or dissolution, it is in no way whatever obligated to provide remuneration or compensation for damages and costs resulting from this in any way whatever, whereas the Other Party, because of his failure, is obligated to pay compensation.
 5. If the Agreement is cancelled early by HostRW, HostRW will, in consultation with the Other Party, take care of transferring to third parties work activities still to be carried out. This applies unless the cancellation is attributable to the Other Party. If the transfer of the work activities entails extra costs for HostRW, then these are charged to the account of the Other Party. The Other Party is obligated to settle these costs within the period stated by HostRW, unless HostRW indicates otherwise.
 6. In case of liquidation, of (a request for) suspension of payment or bankruptcy, of attachment – if and to the extent that the attachment is not cancelled within three months – undertaken against the Other Party, of debt restructuring or another circumstance by which the Other Party no longer has free access to his resources, HostRW is permitted to cancel the Agreement at once with immediate effect or to annul the order or Agreement, without any obligation on its part to pay any compensation or indemnification. The claims of HostRW against the Other Party in that case are due immediately.
 7. The Other Party accepts and agrees with HostRW that HostRW will start to carry it out the Agreement immediately after it takes effect. The intended time for reflection for dissolution of a remote Agreement in article 7:46d part 1 of the Civil Code (as stated in article 7:46i part 5 under a in the Civil Code) is therefore not applicable. If it happens that HostRW does not start carrying it out immediately after the Agreement takes effect, the Other Party, if he is a consumer, has seven (7) days from the time the Agreement comes into existence to dissolve the Agreement without cost, unless HostRW has started execution within the above-mentioned seven (7) days. For products sent by post there is an exception in that the period of the right of revocation commences on the day on which the consumer receives the products and the costs of return shipment are for the account of the Other Party. The right of revocation does not apply, among other things, to custom work (such as web design etc.), software licences, domain names, products specially ordered for the Other Party or for software that is opened, etc.
 8. An Agreement for a certain period with periodical payments (subscription) is tacitly extended on expiry for the same period (unless something else is stated), unless the Other Party has terminated the Agreement at least one (1) month before conclusion of the period via the HostRW Customer Control Panel or in writing (support ticket, e-mail, fax or by post). The cancellation is only valid if it is received by HostRW on time and is confirmed by HostRW in writing (via e-mail). For web hosting, two agreements are often involved: the hosting and the domain registration, each of which must be cancelled separately. When after commencement of the Agreement, HostRW on assignment by the Other Party has already incurred costs or there are costs that no longer can be annulled, such cannot be refunded as a consequence of the cancellation and remain owed in full after the cancellation. In certain cases an Agreement may be changed to another package by upgrade or downgrade; any resultant credit balance is not paid out but is booked as a credit to the account of the Other Party.

 

Article 5. Circumstances beyond one’s control

 1. HostRW does not have to comply with any obligation to the Other Party if he is prevented from doing so as a consequence of a circumstance that is not attributable to a fault of his own, and is not for his account by force of law, a judicial order, or because of normally accepted concepts.
 2. Under circumstances beyond one’s control is understood in these General Conditions, in addition to what is included in the law and jurisprudence about this, all external causes, anticipated or not anticipated, on which HostRW cannot exert influence, yet because of which HostRW is not able to meet its obligations. Strikes in the company of HostRW or of third parties are included in this. HostRW also has a right to appeal to circumstances beyond one’s control if the circumstance that prevents (further) observance of the Agreement occurs after HostRW ought to have met its obligation.
 3. HostRW can suspend the obligations of the Agreement during the period that the circumstances beyond one’s control continue. If this period lasts longer than two months, each party has a right to dissolve the Agreement without obligation to provide compensation for damages incurred by the other party.
 4. To the extent that HostRW has already partially fulfilled its obligations under the Agreement or will be able to fulfil them, at the time of the commencement of circumstances beyond one’s control, and the portion performed or to be performed has independent value, HostRW is authorised to invoice separately the portion performed or to be performed. The Other Party is obligated to settle this invoice as though it involved a separate Agreement.

 

Article 6. Payment and collection costs

 1. HostRW can require that payment for work performed and/or for goods/services be made in cash on delivery or by prepayment. As a rule, products or services supplied via the HostRW web shop must be paid in advance.
 2. If it is agreed that payment can be made later, payment must always occur within 14 days after the invoice date in a manner indicated by HostRW and in the currency in which it is invoiced, unless something else is indicated in writing by HostRW. HostRW is authorised to invoice periodically and between times.
 3. If the Other Party remains negligent with regard to the timely payment of an invoice, the Other Party is legally in default. The Other Party then owes an interest of 1% per month unless the legal interest is higher, in which case the legal interest is owed. The interest on the due amount will be calculated from the time that the Other Party is in default until the time of settlement of the entire owed amount.
 4. HostRW has a right to apply payments made by the Other Party in the first place as a reduction of the costs, and then as a reduction of the past-due interest, and finally as a reduction of the principal and the current interest.
 5. The Other Party is never authorised to recalculate what he owes HostRW.
 6. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation.
 7. If the Other Party fails or is in default in the (timely) observance of his obligations, then all reasonable extra-judicial costs to obtain settlement are for the account of the Other Party. Any legal and execution costs will also be recovered from the Other Party. The Other Party also owes interest on the collection costs owed from the time they are due.

 

Article 7. Retention of title

 1. All items supplied by HostRW in the framework of the Agreement remain the property of HostRW until the Other Party has properly fulfilled all obligations of the Agreement(s) made with HostRW. Loan and rental equipment remains inalienably the property of HostRW.
 2. Items supplied by HostRW that, as a consequence of part 1, fall under retention of title, may not be sold and may never be used as a means of payment. The Other Party is not authorised to use items supplied under retention of title as collateral or to encumber them in any way whatever.
 3. The Other Party must always do all that can be reasonably expected of him to safeguard the property rights of HostRW.
 4. If third parties levy a distress on items supplied under retention of title or wish to establish or enforce rights to them, the Other Party is obligated to inform HostRW about this immediately.
 5. The Other Party accepts the obligation to insure and to keep insured items supplied under retention of title against fire, explosion and water damage, as well as against theft, and to allow HostRW to examine the policy of this insurance on first request. When any payment for damages is made by the insurance, HostRW is entitled to these funds. To the extent necessary, the Other Party agrees beforehand to co-operate with HostRW in everything in that framework that might be (or turn out to be) necessary or desirable.
 6. In case HostRW wishes to exercise the property rights designated in this article, the Other Party gives HostRW and third parties appointed by HostRW prior, unconditional and irrevocable permission to enter all those places where the property of HostRW is found and to retrieve those items.

 

Article 8. Guarantees, testing and complaints

 1. The items to be supplied by HostRW meet the customary requirements and standards that can be reasonably expected at the time of delivery and for which they are intended in normal use in Holland.
 2. HostRW itself provides no guarantee whatever on the items it delivers. HostRW accepts the obligation to observe the provisions of the manufacturer’s guarantee of the items delivered. Without prejudice to the above, the Other Party cannot appeal to the above-mentioned guarantee provisions: if the Other Party has made modifications to the items or has had them made, which also includes repairs that were not made by or on behalf of HostRW; if the defects are entirely or partially the consequences of incorrect, careless or incompetent use; if the defects have appeared as a consequence of lightening, fire or water damage, or of other external causes or calamities; if the Other Party has neglected the items; if the Other Party has treated the items carelessly in another way, or has treated them in such a way that the risk according to standard concepts ought to be for the account of the Other Party.
 3. No form of guarantee applies to the operation of installed software. Moreover HostRW gives no guarantee whatever of the correct functioning of software, or the functioning of the software in agreement with the expectations of the client.
 4. The entire risk concerning the quality of software and all possible imaginable damages suffered as a consequence of the installation and use of software resides completely with the Other Party.
 5. Complications that appear during transport or during work activities, whether at the office of HostRW or at the premises of the Other Party, fall outside the responsibility of HostRW. For costs or other damages suffered, all liability is rejected beforehand.
 6. Any additional costs for repair are invoiced to the Other Party.
 7. HostRW is never responsible for loss of data on media of the Other Party, or for the damages that the client suffers as a consequence of this.
 8. HostRW assumes that the Other Party has made backup copies of media himself when a device is submitted for testing or repair. Backup copies are only made by HostRW when the Other Party explicitly requests it and if it is possible. HostRW is not responsible for the successful making of copies or for the operation of copies.
 9. The Other Party is himself at all times responsible for insurance against, among other things, the risks of fire, theft, damage, and transport damage of all materials made available to HostRW.
 10. Tests, analyses and conclusions are snapshots. The tests, analyses and conclusions produced by HostRW are only valid at the time of testing and have no validity at later times.
 11. Considering the nature and operation of computers, HostRW cannot provide certainty with regard to the continued correct functioning of equipment after the time of delivery.
 12. The Other Party is obligated to examine (or have examined) what is delivered immediately at the time that the items are made available to him or that the work activities concerned are carried out. At that time the Other Party ought to investigate whether quality and/or quantity of what is delivered complies with what has been agreed and meets the requirements that the parties have agreed in that regard. Any shortcoming must be reported to HostRW in writing within one month after discovery. The report must contain a description of the shortcoming that is as detailed as possible, so HostRW is able to react adequately. The Other Party must enable HostRW to investigate a complaint or have it investigated.
 13. When the Other Party registers a complaint in good time, his payment obligation is not deferred. The Other Party still remains obligated in that case to accept and pay for the remaining ordered items.
 14. If a shortcoming is reported later, the Other Party no longer has a right to repair, replacement or compensation.
 15. If it is certain that an item is defective and a complaint about it has been made in good time, then HostRW at its own discretion will replace, repair or provide substitute compensation for the faulty item within a reasonable period after receipt of the returned item or, if return is not reasonably possible, after written notification of the shortcoming by the Other Party. In case of replacement, the Other Party is obligated to return the replaced item to HostRW and to provide HostRW with title of ownership unless HostRW indicates otherwise.
 16. If it is determined that a complaint is unfounded, then the costs caused by this, which includes testing costs, accruing to HostRW as a consequence are entirely for the account of the Other Party.

 

Article 9. Liability

 1. Should HostRW be liable, this liability is limited to what is provided for in this provision.
 2. HostRW is not liable for damages, of any nature whatever, that arose because HostRW worked on the basis of incorrect and/or incomplete information provided by, via or on behalf of the Other Party.
 3. Should HostRW be liable for any damages whatever, the liability of HostRW is limited to a maximum of three times the invoice value of the order, and then to that portion of the order to which the liability relates. For periodic agreements such as subscriptions, an amount equal to the yearly rate serves as maximum.
 4. The liability of HostRW is always in every case limited to the amount of the payment of its insurance provider in such a case.
 5. HostRW is only liable for direct damages.- Under direct damages is exclusively understood: the reasonable costs for finding the cause and the extent of the damages, in so far that the determination relates to damages in the sense of these Conditions;- any reasonable costs made to enable the faulty performance of HostRW to comply with the Agreement, to the extent that they can be attributed to HostRW;- reasonable costs made for the prevention or limitation of damages, to the extent that the Other Party shows that these costs have resulted in limitation of direct damages as alluded to in these General Conditions.
 6. HostRW is never liable for indirect damages, which includes consequential loss, loss of profit, missed savings and damages because of company or other types of stagnation.
 7. HostRW is not liable for the loss of a domain name of the Other Party if the Other Party did not pay, or paid too late. Any extra “redemption fees” are for the account of the Other Party.
 8. The limitations of liability included in this article do not apply if the damages are attributable to an intentional act or serious fault of HostRW or its administrative subordinates.

 

Article 10. Expiration period

 1. As a departure from the legal expiration periods, the expiration period of all claims and pleas against HostRW and third parties involved, engaged by HostRW for the execution of an Agreement, amounts to one year.
 2. What is stated in part 1 does not apply to legal actions and pleas that are based on facts that would justify the position that the item delivered does not comply with the Agreement. Such claims and pleas lapse by the passage of two years after the Other Party has informed HostRW of such a non-conformity.

 

Article 11. Risk-transfer

 1. The risk of loss, damage or depreciation is transferred to the Other Party at the time when items are placed under the control of the Other Party.

 

Article 12. Indemnification

 1. The Other Party indemnifies HostRW against any claims by third parties who suffer damages in connection with the execution of the Agreement, the cause of which is attributable to others rather than to HostRW.
 2. Should a claim be made against HostRW in this regard by third parties, the Other Party is obligated to assist HostRW both legally and extra-legally, and to do at once all that may be expected of him in that case. If the Other Party fails to take adequate measures, then HostRW, without notification of default, is entitled to proceed to do this himself. All costs and damages on the part of HostRW and third parties caused by this are entirely for the account and risk of the Other Party.

 

Article 13. Intellectual property

 1. HostRW reserves the rights and powers that accrue to it on the basis of copyright legislation and other intellectual property legislation and regulations. HostRW has the right to use increased knowledge on its part gained by the execution of an Agreement for other purposes as well to the extent than no strictly confidential information of the Other Party is made known to third parties.
 2. Web design, templates, web forms and software created or supplied by HostRW remain the property of HostRW and may be used one time for the purpose (and the website) for which they were designed and may not be modified or sold by the Other Party or reused on another website, unless agreed in writing with HostRW.

 

Article 14. Applicable law and disputes

 1. For all legal relationships to which HostRW is a party, Dutch law is exclusively applicable, also if an undertaking is entirely or partially executed in a different country or if a party involved in the legal relationship has his residence there. Applicability of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded.
 2. The parties will only call on the court after they have made an extreme effort to settle a dispute by mutual consultation. For disputes, the court of the district of Eindhoven is qualified.

 

Article 15. Location and modification of conditions

 1. These Conditions are published on the website of HostRW and have been deposited with the Chamber of Commerce in Eindhoven.
 2. HostRW has a right to modify these General Conditions. The modification will be made known to the Other Party via the website of HostRW or in another manner. If the Other Party does not wish to accept the modification, the Other Party has a right to terminate the Agreement in writing within 14 days after the notification, as of the date on which the modification goes into force. This does not relieve the Other Party however from his obligations to pay for the products/services already supplied.
 3. The Dutch text of the General Conditions is always determinative for their clarification.

Version: June 1st, 2010